Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Редакція збірника приймає до друку наукові статті з географічних наук, що раніше не публікувалися.
Відповідно до вимог МОН України типова наукова стаття у фаховому виданні повинна мати таку структуру:
–       постановка науково-практичної проблеми;
–       актуальність і новизна дослідження;
–       зв’язок теми статті з важливими науково-практичними завданнями;
–       аналіз останніх публікацій за темою дослідження;
–       викладення основного матеріалу;
–       висновки;
–       перспективи використання результатів дослідження.
У редакцію збірника надсилається друкований або електронний примірник статті українською, російською або англійською мовами, формату А4 і відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows6.0, 7.0, 10.0.
Аспіранти, здобувачі, автори без наукового ступеня подають рецензію на статтю наукового керівника чи фахівця за темою дослідження.

Комп’ютерний варіант рукопису статті має відповідати таким вимогам:
Стаття друкується в текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0, 10.0 шрифтом Times New Roman.
Поля сторінки: верхнє і нижнє – по 2,0 cм, ліве – 2,0 cм, праве – 2,0 cм.
Абзацний відступ – 1,0 см.
Сторінки не нумеруються.

Стаття повинна мати мінімальний обсяг – 20000 символів
(без урахування анотацій і літературних джерел)

 

Текст статті оформляється за наступним порядком:

 1. Індекс УДК, вирівняно зліва.
 2. Наступний рядок – ініціали та прізвище автора (авторів), вирівняно справа.
 3. Наступний рядок – назва статті, вирівняно центром. 
 4. Наступний рядок – анотація мовою статті (кегель 10, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг – до 50 слів.
 5. Наступний рядок – ключові слова (шрифт Times New Roman, кегель 10, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг – 4–6 слів.
 6. Далі через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті, анотація і ключові слова в перекладі російською та англійською мовами (коли стаття написана українською мовою). Якщо стаття написана російською, то ця її частина оформляється українською й англійською мовами, якщо англійською – відповідно українською та російською (російська анотація – близько 200 слів, англійська – 500 відповідно). 
 7. Через рядок – основний текст статті. Друкується з абзацним відступом, шрифтом Times New Roman, кеглем 12, інтервалом 1,0 між рядками.
 8. Посилання у тексті робляться у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра в них відповідає номеру джерела в списку літератури, а після коми ставиться мала буква с з крапкою і цифра, що означає номер сторінки. 
 9. У наступному рядку після основного тексту статті оформляється список літератури. Використані літературні джерела подаються за алфавітом  – спочатку кирилицею, потім латинкою. 

! Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт http://www.translit.kh.ua (Вибираємо варіант (BGN)); для транслітерації російського використовується безкоштовний сайт http://www.translit.ru (у списку «варіанти», що розкривається, вибираємо варіант системи Держдепартаменту США (BSI)).

У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ТРАНСЛІТЕРУЙТЕ РОСІЙСЬКОМОВНІ ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЮ ТРАНСЛІТЕРАЦІЄЮ БО БУКВИ Ы ТА Э ВОНА НЕ ТРАНСЛІТЕРУЄ І НАВПАКИ

У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

Окремим документом надсилається довідка про автора, де подаються наступні відомості: прізвище, ім’я і по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, електронна адреса, телефон. (Українською і Англійською мовами)

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.