Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Редакція збірника приймає до друку наукові статті з географічних, геоекологічних, туризмознавчих наук, наук про Землю що раніше не публікувалися.
Відповідно до вимог МОН України типова наукова стаття у фаховому виданні повинна мати таку структуру:
–       постановка науково-практичної проблеми;
–       актуальність і новизна дослідження;
–       зв’язок теми статті з важливими науково-практичними завданнями;
–       аналіз останніх публікацій за темою дослідження;
–       викладення основного матеріалу;
–       висновки;
–       перспективи використання результатів дослідження.
У редакцію збірника надсилається друкований або електронний примірник статті українською або англійською мовами, формату А4 і відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows. Перевага надаєтьсся статтям англійською мовою.


Комп’ютерний варіант рукопису статті має відповідати таким вимогам:
Стаття друкується в текстовому редакторі Word for Windows шрифтом Times New Roman.
Поля сторінки: верхнє і нижнє – по 2,0 cм, ліве – 2,0 cм, праве – 2,0 cм.
Абзацний відступ – 1,0 см.
Сторінки не нумеруються.

Стаття повинна мати мінімальний обсяг – 20000 символів
(без урахування анотацій і літературних джерел)

 

Текст статті оформляється за наступним порядком:

 1. Індекс УДК, вирівняно зліва (12 шрифт).
 2. Наступний рядок – ім'я та прізвище автора (авторів), вирівняно справа (12 шрифт).
 3. Наступний рядок – назва статті, вирівняно центром  (12 напівжирний). 
 4. Наступний рядок – анотація мовою статті (кегель 10, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг – до 50 слів.
 5. Наступний рядок – ключові слова (шрифт Times New Roman, кегель 10, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг – 4–6 слів.
 6. Далі через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті,  анотація і ключові слова в перекладі  англійською мовою  (не менше 500 слів).  Через рядок – основний текст Друкується з абзацним відступом 1 см, шрифтом Times New Roman, кеглем 12, інтервалом 1,0 між рядками.
 7. Посилання у тексті робляться у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра в них відповідає номеру джерела в списку літератури, а після коми ставиться мала буква с з крапкою і цифра, що означає номер сторінки (при потребі). 
 8. У наступному рядку після основного тексту статті оформляється список літератури. Використані літературні джерела подаються за алфавітом  – спочатку кирилицею, потім латинкою. 

! Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт  http://ukrlit.org/transliteratsiia.

У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

Окремим документом надсилається довідка про автора, де подаються наступні відомості: прізвище, ім’я і по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, електронна адреса, телефон, сторінка у ORSID (Українською і Англійською мовами)

Надсилати можна на E-mail: pitertsaryk@gmail.com, pitertsaryk@ukr.net

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.